Personuppgifter och GDPR

Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) har du rätt att få information om hur dina personuppgifter behandlas. Sådan information lämnas av oss när uppgifterna samlas in, men även när du begär det. GDPR anger vissa krav på vilken information som ska tillhandahållas dig som registrerad.

Så använder Eketorps borg dina personuppgifter

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, till exempel namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Syftet med en sådan behandling är att kunna ge dig bästa möjliga upplevelse när du besöker Eketorps borg och för att säkerställa en säker identifikation vid bokningar eller andra tjänster.

Varifrån hämtas dina personuppgifter?

Dina uppgifter kan komma att hämtas direkt från dig eller från externa källor som tillhandahåller sådan information. Vi följer gällande lagstiftning vid all behandling av personuppgifter och säkerställer att den rättsliga grunden för behandlingen är giltig, till exempel genom samtycke eller avtalsförpliktelse.

Vem kan se dina personuppgifter?

De personuppgifter vi behandlar om dig kan komma att delas inom vår organisation. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med tredje parter, förutsatt att vi har rättslig grund att göra så, till exempel för att uppfylla lagkrav.

Du har rätt att få information om de uppgifter vi har om dig

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen. Du kan också invända mot behandlingen eller begära radering av dina personuppgifter. Detta gör du enklast genom att skicka e-post till vår GDPR-ansvarige på gdpr@morbylanga.se.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är kommunstyrelsen i Mörbylånga kommun med organisationsnummer 212000-0704.